BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN

ALGEMENE BEPALINGEN

(versie oktober 2011)

 

1.     WEDSTRIJDREGLEMENT

      Bij de Brabantse kampioenschappen is het desbetreffende wedstrijdreglement van de Atletiekunie onverkort van toepassing, tenzij daarvan in dit reglement wordt afgeweken. Het reglement is van kracht met ingang van de datum die vermeld staat in de voetnoot van alle pagina’s die deel uitmaken van dit reglement.

 

2.     ORGANISATIE

      In het najaarsoverleg van de vertegenwoordigers* van de vijf Brabantse regio’s wordt de toewijzing per regio voor de organisatie van de kampioenschappen voor het komende jaar vastgelegd.

      Tijdens de regiokalendervergadering  “baan- en indoorwedstrijden” zal de vertegenwoordiger* in samenwerking met de kalendercoördinator de organisatie van kampioenschappen en van pupillencompetities in de eigen regio toewijzen.

      In het ”overzicht van toewijzing” (bijlage 12) worden jaarlijks de wedstrijddata, regiotoewijzing en, voor zover al bekend, de organiserende verenigingen vermeld. De beide data voor de te organiseren regio-pupillencompetitie staan ook in dit overzicht vermeld.

     

* NB. Nu de functie van regiocoördinator is vervallen, zal deze taak bij de regiokalender-coördinator liggen.

 

3.     BESTE PRESTATIE

      De organiserende vereniging dient op haar uitnodiging kenbaar te maken dat deelnemers hun inschrijving met vermelding van de beste prestatie van het lopende of het voorafgaande jaar moeten doen. Wanneer het aantal inschrijvingen voor een onderdeel het vastgestelde maximaal toelaatbare aantal (zie omschrijving per categorie) overschrijdt zal selectie van deelnemers plaatsvinden naar rato van de bij inschrijving opgegeven prestatieniveaus.

 

4.     GEDELEGEERDE

      De vertegenwoordiger*/coördinator van de regio waarin het kampioenschap gehouden wordt, treedt op als gedelegeerde. De organiserende vereniging dient uiterlijk vier weken van tevoren contact op te nemen met deze gedelegeerde.

 

5.     TIJDSCHEMA

      Het voorlopig tijdschema voor deze wedstrijd dient uiterlijk vier weken van tevoren in het bezit te zijn van de gedelegeerde. Deze kan er dan – eventueel na overleg met de wedstrijdleider – zijn goedkeuring aan geven.

      De organiserende vereniging dient alle verenigingen van de provincie Noord-Brabant een uitnodiging te sturen. Bij deze uitnodiging aan de verenigingen dient het voorlopig tijdschema meegezonden te worden.

 

6.     DEELNEMERS

a.         Deelnemen kunnen alleen atleten die:

         - woonachtig zijn in de provincie Noord-Brabant óf

                - ingeschreven staan als lid van een Atletiekunie-vereniging in de provincie Noord-Brabant                        

b.         De gedelegeerde houdt zich het recht voor het programma uit te breiden of in te korten. Het aantal deelnemers zal – indien nodig – aangepast worden. Daartoe zal de gedelegeerde in voorkomende gevallen een selectie toepassen. Wanneer van atleten géén beste prestatie is opgegeven zullen deze atleten als eerste afvallen. De verenigingen krijgen tijdig bericht van de organisatie wanneer atleten niet geaccepteerd zijn.

 

c.          Deelname aan A-kampioenschappen is exclusief voor junioren-A, deelname aan B-kampioenschappen exclusief voor Junioren-B, etc. Deelname aan een hogere of lagere categorie is niet toegestaan.

 

7.   INSCHRIJVING.

      Inschrijvingen dienen twee weken voor de wedstrijddatum in het bezit te zijn van de organisator. Met het oog op eventuele selectie is na-inschrijving niet mogelijk.

 

      De inschrijfgelden worden jaarlijks vastgesteld en wanneer dat noodzakelijk is aangepast aan de organisatiekosten. Zie voor de inschrijfgelden voor loopnummers, voor estafetteploegen en voor de technische nummers de vermelde bedragen bij de verschillende categorieën.

 

8.   ONKOSTEN WEDSTIJDORGANISATIE.

      Alle kosten die voor de wedstrijdorganisatie gemaakt worden zijn voor rekening van de organisator.

 

 

9.   VERVALLEN KAMPIOENSCHAP

       Wanneer er minder dan vier deelnemers op een onderdeel zijn gestart komt het kampioenschap te vervallen.

 

10. PRIJZEN.

      Voor de nummers 1, 2 en 3  van elk Brabants Kampioenschap wordt een medaille ter beschikking gesteld.

 

 

Bijlagen: Aanvullende reglementen voor:

Baanatletiek:     bijlage 1             Brabantse Kampioenschappen voor Senioren,

                            bijlage 2                         ,,                         ,,               voor Junioren-A,

                            bijlage 3                        ,,                         ,,               voor Junioren-B,

                            bijlage 4                         ,,                         ,,               voor Junioren-C,

                            bijlage 5                        ,,                         ,,               voor Junioren-D,

                            bijlage 6                         ,,                         ,,               voor Pupillen individueel,

                            bijlage 7             Reglement voor de pupillencompetities in  Noord-Brabant

                            bijlage 7a          Brabantse  Competitie Finale voor Pupillen,

                            bijlage**             Brabants Kampioenschap Meerkampen zal als proef  plaatsvinden in Gemert. Hiervoor gelden de algemene bepalingen voor Brab. Kamp. 2004. De organiserende vereniging GAC zal naar bevinding suggesties doen voor aanvullende reglementen.

 

Wegwedstrijden en Veldlopen:

                            bijlage 10          Brabants Kampioenschap veldlopen (cross)

                            bijlage 11          Brabants Kampioenschap op de weg (10 km).

                            bijlage 12          Toewijzing Brabantse Kampioenschappen per jaar