Versie januari 2011

Reglement voor BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN PUPILLEN INDIVIDUEEL

1.      Coördinatie

      De coördinatie van deze wedstrijd is in handen van de coördinator van de regio of een andere

     door de regio aangewezen persoon, van de regio in welke de wedstrijd wordt gehouden.

   

    2.     Wedstrijdreglement

             Voor deze wedstrijd zijn de reglementen van de AU met betrekking tot pupillen van  toepassing,

            tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken.

 

     3.     Leeftijdsindeling.

              a. Pupillen worden onderscheiden in: mini-pupillen, pupillen C, pupillen B en pupillen A.

                   Bij de pupillen wordt de volgende leeftijdsindeling gehanteerd:

                   - Jongens/meisjes mini-pupillen: niet jonger dan 7 jaar

                   -Jongens/meisjes pupillen C: 8 jaar

                   - Jongens/meisjes pupillen B: 9 jaar

                   - Jongens/meisjes pupillen A: 10 en 11 jaar

                   Voor de hierboven aangegeven leeftijden geldt, dat deze in het lopende jaar moeten

                   worden  bereikt.

               b. Uitkomen in andere leeftijdscategorieën

             Minipupillen mogen in wedstrijden meedoen bij de categorie pupillen C.

             De overige pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdscategorie uitkomen.

 

4.         AANVRAGEN ORGANISATIE WEDSTRIJD.

            In het overleg tussen de coördinatoren van alle Brabantse regio,s wordt vastgesteld in welke

              regio de wedstrijd zal worden georganiseerd. De betreffende regio brengt deze wedstrijd onder

            bij een onder die regio vallende vereniging.

 

5.         INSCHRIJFGELD.

            Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd bedraagt euro 2.50 per deelnemer.

            Er dient naar te worden gestreefd bij de wedstrijd gebruik te maken van ET waarnemings-

            apparatuur. In dat geval zal het inschrijfgeld  euro 3,50 per deelnemer bedragen. Er   wordt ook

           een kampioenschap gehouden over 1000 meter voor pupillen-A en –B,  en over 600 meter voor

           pupillen-C en mini pupillen. Het inschrijfgeld hiervoor is vastgesteld op € 1,00.

 

6.         INSCHRIJVINGEN.

Inschrijving is mogelijk voor alle categorieën pupillen van de Brabantse verenigingen.

a.     Indien een onbeperkte deelname op organisatorische problemen stuit, kan in overleg met de coördinator het aantal deelnemers tot een maximum beperkt worden.

b.    Inschrijvingen dienen uiterlijk zeven dagen vóór de wedstrijddatum in het bezit te zijn van de organiserende vereniging.

c.     Op de avond voor de wedstrijd kunnen de dan reeds bekende af- en aanmeldingen telefonisch doorgegeven worden aan de organiserende vereniging.

d.    Uiterlijk één uur voor de wedstrijd dient de ploegleider van de betreffende vereniging

      schriftelijk eventuele veranderingen aan de organisatie af te geven.

 

7.         PROGRAMMA

         a. MEERKAMP

              Jongens Pupillen-A 60m – verspringen – hoogspringen – kogelstoten

               Meisjes Pupillen-A 60m – verspringen – hoogspringen – kogelstoten

               Jongens Pupillen-B 40m – verspringen – hoogspringen – balwerpen

               Meisjes Pupillen-B 40m – verspringen – hoogspringen – balwerpen

               Jongens Pupillen-C 40m – verspringen – hoogspringen – balwerpen

               Meisjes Pupillen-C 40m – verspringen – hoogspringen – balwerpen

               Jongens mini pupillen: 40m – verspringen – hoogspringen – balwerpen

                Meisjes mini pupillen : 40m – verspringen – hoogspringen – balwerpen

              b. 1000 meter / 600 meter

              Nadat de meerkamp is afgelopen, wordt het kampioenschap gelopen over 1000 meter voor

              de Pupillen-A en de Pupillen-B en over 600 meter voor de Pupillen-C en mini-pupillen die

               hieraan willen deelnemen.

 

8.          MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

              Zowel jongens, als meisjes

              Pupillen - A : 30

              Pupillen - B : 24

              Pupillen - C : 18

              Mini pupillen :12

 

              Wanneer het aantal inschrijvingen groter is dan de maximumaantallen zal geselecteerd

              worden aan de hand van de beste prestaties die de atleten geleverd hebben tijdens de Regio

               pupillen competitiewedstrijden van het lopende jaar.

             

               De verenigingen krijgen tijdig van de organisator bericht, wanneer atleten niet geaccepteerd

               zijn.

 

9.            AANVANGSHOOGTEN HOOGSPRINGEN

               Jongens Pupillen - A 90 – 100 – 110 – 115 en vervolgens 5 cm hoger

               Meisjes Pupillen – A 80 – 90 – 100 – 105 en vervolgens 5 cm hoger

               Jongens/Meisjes Pupillen-B  70 – 80 – 90 – 100 – 105 en vervolgens 5 cm hoger

               Jongens/Meisjes Pupillen-C 60 – 70 – 80 – 90 – 95 en vervolgens 5 cm hoger

               Jongens/Meisjes Mini Pupillen 55 -  60 – 70 – 80 – 90 – 95 en vervolgens 5 cm hoger

10.           AANTAL POGINGEN / STARTS.

              a. Bij de loopnummers worden geen finales verwerkt, maar series op tijd gelopen. De

                  wedstrijdorganisatie dient, voor zover mogelijk, deelnemers van verschillende verenigingen

                 in de series naast elkaar te plaatsen.

                b Bij het verspringen, kogelstoten en bal werpen heeft elke deelnemer recht op drie pogingen.

                 Bij het hoogspringen zijn slechts 2 pogingen per hoogte toegestaan.

                 Voor een poging(inclusief eventuele weigeringen) wordt slechts één minuut toegestaan.

                c,Alle deelnemers hebben in ieder geval recht op een geldige poging. In gevallen dat hierdoor

                 problemen ontstaan is het aan de wedstrijdleider om hierop in te grijpen.

              d.Op alle loopnummers zal diskwalificatie van de atleet plaats vinden na drie valse starts.

 

11.         CHRONOLOGISCH OVERZICHT.

             a. Het voorlopig chronologisch overzicht van de wedstrijden moet uiterlijk drie

               weken voor de wedstrijddatum door de organiserende vereniging ter goedkeuring aan de

                 coördinator worden opgestuurd.

 b.De organisatie moet uiterlijk twee weken vóór de wedstrijddatum het goedgekeurde

    chronologisch overzicht, voorzien van relevante gegevens, aan alle Brabantse verenigingen

     toegestuurd hebben.

 

12.       PUNTENTELLING.

             Bij de wedstrijd dient gebruik gemaakt te worden van de puntentel­ling "C/D Jeugd en Pupillen",

           de laatste A.U.-uitgave.

De organisatie dient gebruik te maken van elektronische tijdwaarneming apparatuur.

 

13.       DEELNAME.

              Deelname aan de wedstrijd is toegestaan aan atleten, conform de leeftijdsindeling als genoemd

             in artikel 3 van dit reglement en lid zijnde van een Brabantse vereniging.

 

14.       ACCOMMODATIE EN TERREININRICHTING.

a. De wedstrijd moet worden verwerkt op een accommodatie die voldoet aan de criteria van de A.U.; in elk geval dient  de coördinatie akkoord te gaan met de accom­modatie.

b. Het is niet toegestaan bij de sprintnummers af te wijken van de normale terreinindeling.

                                                                                                                         

15.       AFGELASTING.

            a.  Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden

                afgelast, dient de organiserende vereniging zo spoedig mogelijk de coordinator en de

                deelnemende verenigingen hiervan in kennis te stellen.

            b  In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële

 tegemoetkoming.

            c. Indien het wedstrijdprogramma dit toelaat, zal een vervangende datum worden vastge­steld

 door de gezamenlijke regiocoördinatoren.

 

16.       JURY

              a.  De organiserende vereniging zorgt voor een volledige jury, tevens rekening houdend met de

                  eis van elektronische tijdwaarneming.

             b. Vragen om medewerking van andere verenigingen, op vrijwillige basis, is toegestaan.

               c. Alleen in geval de wedstrijd, bij gebrek aan belangstelling om te organiseren, is toegewezen

                  aan een bepaalde vereniging kan aan de deelnemende verenigingen gevraagd worden

                   juryleden ter beschikking te stellen.  Deze zijn dan verplicht hieraan mede te werken

                  op straffe van uitsluiting van hun ingeschreven deelnemers.

 

17.       CONTROLE UITSLAGEN.

             a. De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen en de puntentelling nogmaals te

                 controleren. Eventuele wijzigingen dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te

                 worden gemaakt aan de coördinator.

              b. De complete uitslag dient binnen vijf dagen na de wedstrijd aan de coördinator,  het

                  Bondsbureau van de  A.U. en alle deelnemen­de verenigingen te worden gezonden.

  c. De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren tegen

     een foutieve puntentelling. Zij stellen de coördinator hiervan schriftelijk op de hoogte.

  d. De organisatie bewaart alle jurylijsten en overige notities van prestaties en

       puntenwaardering tot tenminste één maand na de  wedstrijd. De  coördinator heeft het recht

     deze zaken op te vragen.

18.       BEVOEGDHEDEN EN PROTESTEN.

                 Bij problemen en protesten beslist de coördinator.

     In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt  in laatste instantie beslist door de

     gezamenlijke coördinatoren van de regio,s.

                                                                          

19.       PRIJZEN.

a.     Voor zowel de meerkampen als voor de lange loopnummers zullen prijzen beschikbaar zijn voor de eerste 3 van elke categorie.

b.    De kosten van deze prijzen zijn voor rekening van de organiserende vereniging.