REGLEMENT VOOR DE VOORRONDEN

PUPILLENCOMPETITIE IN REGIO 12 AU (ARWB)

 

 

1.      Competitieleiding

De leiding van de competitie wordt gevormd door de vertegenwoordiger van de vereniging welke de taak “coördinatie pupillencompetitie” op zich heeft genomen. Hij heeft indien nodig overleg met het ARWB bestuurslid welke de jeugdwedstrijden in zijn portefeuille heeft.

 

 

2.      Wedstrijdreglement

Voor deze wedstrijden zijn de reglementen van de Atletiekunie (AU) met betrekking tot pupillen van toepassing, tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken.

 

 

3.      Leeftijdsindeling

a.      Pupillen worden onderscheiden in: Minipupillen, pupillen C, pupillen B en pupillen A,

waarbij de volgende leeftijdsindeling wordt gehanteerd:

·         Jongens/meisjes Minipupillen:               niet jonger dan 7 jaar

·         Jongens/meisjes pupillen C:                  8 jaar

·         Jongens/meisjes pupillen B:                  9 jaar

·         Jongens/meisjes pupillen A:                  10 en 11 jaar

Voor de hierboven aangegeven leeftijden geldt dat deze in het lopende jaar moeten worden bereikt.

b.     Uitkomen in andere leeftijdscategorieën:

Minipupillen mogen in wedstrijden meedoen bij de categorie pupillen C.

De overige pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdscategorie uitkomen.

 

 

4.      Aanvragen organisatie wedstrijden voorrondes

Tijdens het overleg over de wedstrijdkalender, wordt vast gesteld welke verenigingen de beide voorronde wedstrijden zullen organiseren. Hiertoe wordt voor zover mogelijk, een toerbeurt toegepast.

 

 

5.      Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor deelname aan de pupillencompetitie in de voorronden bedraagt € 3.50 per deelnemer.

 

 

6.      Inschrijvingen

a.      Elke vereniging kan deelnemen met één jongens- en één meisjesploeg. Het aantal deelnemers per ploeg is onbeperkt. De beste drie A pupillen en de beste drie B/C/Mini pupillen, zowel bij de jongens als bij de meisjes tellen mee voor de einduitslag.

b.     Indien een onbeperkte deelname op organisatorische problemen stuit, kan in overleg met de competitieleiding het aantal deelnemers tot een maximum beperkt worden.

c.      Inschrijvingen dienen uiterlijk zeven dagen vóór de wedstrijddatum in het bezit te zijn van de organiserende vereniging.

d.     Op de avond voor de wedstrijd kunnen de dan reeds bekende afmeldingen telefonisch of per mail worden doorgegeven aan de organiserende vereniging. Hiertoe dienen de betreffende gegevens in de uitnodiging te worden gezet.

Uiterlijk één uur voor de wedstrijd dient de ploegleider van de betreffende vereniging

schriftelijk eventuele veranderingen aan de organisatie af te geven.

e.      Verenigingen die een finaleplaats bereiken, maar verhinderd zijn aan deze finale deel te nemen, dienen uiterlijk drie weken vóór de wedstrijd hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de organisator van de finale. Deze nodigt de eerstvolgende ploeg(en) uit aan de finale deel te nemen.

7.      Programma

a.      Jongens pupillen A:                        60m - hoogspringen - verspringen - kogelstoten (2kg)

Meisjes pupillen A:                         60m - hoogspringen - verspringen - kogelstoten (2kg)

Jongens pupillen B/C/Mini:              40m - hoogspringen - verspringen - balwerpen

Meisjes pupillen B/C/Mini:               40m - hoogspringen - verspringen - balwerpen

Het programma wordt als meerkamp verwerkt voor alle deelnemers.

b.     Aanbevolen wordt, om ter afsluiting van het programma, een estafette te houden waarbij het doel moet zijn dat zoveel mogelijk pupillen kunnen deelnemen.

 

Afstand: 8 x 50 meter heen en weer (pendelestafette).

 

Achtereenvolgens lopen:1 meisje Minipupil, 1 jongen Minipupil, 1 meisje pupil C, 1 jongen

pupil C, 1 meisje pupil B, 1 jongen pupil B, 1 meisje pupil A en als laatste 1 jongen pupil A.

Resp. wisselen om 2 pylonen aan het einde van elke 50  meter.

 

Mocht dit echter op problemen stuiten, kunnen in onderling overleg (ook tussen de verenigingen) ook andere combinaties worden gemaakt.

 

 

8.      Aanvangs- en vervolghoogten hoogspringen

Jongens pupillen A:       80 - 90 - 100 - 105 - 110 - enz.

Meisjes pupillen A:        70 - 80 -  90 -  95 - 100 - enz.

 

Jongens pupillen B:       70 - 80 -  85 -  90 -  95 - enz.

Meisjes pupillen B :       70 - 80 -  85 -  90 -  95 - enz.

 

Jongens pupillen C:       60 - 70 – 75 - 80 - 85 -  90 - enz.

Meisjes pupillen C:        60 - 70 - 75 - 80 - 85 -  90 - enz.

 

Jongens pupillen Mini:   55 - 60 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - enz.

Meisjes  pupillen Mini:   55 - 60 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - enz.

 

Afwijkende hoogten zijn niet toegestaan. Een “nul” resultaat is niet mogelijk.

 

 

9.      Aantal pogingen/starts

a.      Bij de looponderdelen worden geen finales verwerkt, maar series op tijd gelopen.

De wedstrijdorganisatie dient, voor zover mogelijk, deelnemers van verschillende verenigingen in de series naast elkaar te plaatsen.

b.     Bij het verspringen, kogelstoten, balwerpen heeft elke deelnemer recht op 3 pogingen.

Bij het hoogspringen zijn slechts 2 pogingen per hoogte toegestaan.

Voor een poging (inclusief eventuele weigeringen) wordt slechts één minuut toegestaan.

c.      Alle deelnemers hebben in ieder geval recht op een geldige poging. In gevallen dat hierdoor problemen ontstaan is het aan de wedstrijdleider hier een passende oplossing voor te vinden.

d.     Op alle looponderdelen zal diskwalificatie van de atleet plaats vinden na drie valse starts.

 

 

10. Tijdschema

a.      Het voorlopig tijdschema van alle pupillencompetitiewedstrijden moet uiterlijk drie weken voor de wedstrijddatum door de organiserende vereniging ter goedkeuring aan de competitieleiding worden opgestuurd. Alle wedstrijden voor deze competitie worden gehouden op zaterdag en dienen om uiterlijk 10.30 uur aan te vangen. Indien de organisator hiervan wil afwijken om dringende redenen, dient hij hiervoor toestemming van de competitieleiding te hebben.

b.     De organisatie moet uiterlijk twee weken vóór de wedstrijddatum het onder 10.a. bedoelde en goedgekeurde tijdschema, voorzien van relevante gegevens, aan de deelnemende verenigingen te hebben toegestuurd. Dit tijdschema heeft dus nog steeds een voorlopig karakter.

c.      Het definitieve tijdschema (gebaseerd op het aantal inschrijvingen) dient in de week voorafgaand aan de wedstrijd op de website van de organiserende vereniging te worden geplaatst.

 

 

11. Puntentelling en gebruik van elektronische tijd

a.      De organisatie dient gebruik te maken elektronisch tijdwaarneming apparatuur.

b.     Voor het toekennen van de punten dienen de tijden te worden afgerond op honderdsten van seconden.

c.      Bij de wedstrijden dient gebruik gemaakt te worden van de puntentelling "C/D Jeugd en Pupillen", de laatste AU-uitgave. Voor de looponderdelen gelden dan ook de kolommen ‘elec’ (= elektronische tijd).

 

 

12. Aantal competitiewedstrijden en klassering

a.      De voorronde bestaat uit 2 wedstrijden.

b.     De beste drie A-, en de beste drie B/C/Mini pupillen komen voor de totaaltelling per vereniging in aanmerking. Dit geldt afzonderlijk voor de jongens- en meisjesploeg.

 

 

13. Deelname

a.      Deelname aan de pupillencompetitie is toegestaan aan atleten, conform de leeftijdsindeling als genoemd in artikel 3 van dit reglement.

b.     Het deelnemen buiten mededinging is in competitiewedstrijden niet toegestaan.

c.      Het deelnemen van een atleet die op grond van het algemene reglement, en/of wedstrijdreglement niet gerechtigd is tot deelname, heeft tot gevolg dat zijn of haar ploeg alle in de desbetreffende wedstrijd behaalde punten verliest.

d.     Een atleet die in een jaar voor een vereniging in een wedstrijd voor de competitie is

uitgekomen, kan in datzelfde jaar niet voor een andere vereniging in dezelfde competitie uitkomen, ongeacht een eventueel goedgekeurde overschrijving naar een andere vereniging.

 

 

14. Accommodatie en terreininrichting

a.      Competitiewedstrijden moeten worden verwerkt op accommodaties die voldoen aan de criteria van de AU; in elk geval dient de competitieleiding akkoord te gaan met de accommodatie.

b.     Het is niet toegestaan bij de sprintonderdelen af te wijken van de normale terreinindeling.

 

 

15. Afgelasting

a.      Indien een competitiewedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, dient de organiserende vereniging zo spoedig mogelijk de competitieleiding en de deelnemende verenigingen hiervan in kennis te stellen.

b.     In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

c.      Indien het wedstrijdprogramma dit toelaat, zal een vervangende datum worden vastgesteld door de competitieleiding.

 

 

16. Jury

a.      De organiserende vereniging zorgt voor een volledige jury, tevens rekening houdend met de eis van elektronische tijdwaarneming.

b.     Vragen om medewerking van andere verenigingen, op vrijwillige basis is toegestaan.

c.      Alleen in geval de wedstrijd, bij gebrek aan belangstelling om te organiseren, is toegewezen aan een bepaalde vereniging kan aan de deelnemende verenigingen gevraagd worden juryleden ter beschikking te stellen. Deze zijn dan verplicht hieraan mede te werken op straffe van uitsluiting tot deelname.

 

 

17. Controle uitslagen

a.      De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen en de puntentelling nogmaals te controleren. Wijzigingen dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te worden gemaakt aan de competitieleiding.

De complete uitslag dient binnen vijf dagen na de wedstrijd aan de competitieleiding, het

Bondsbureau van de AU en alle deelnemende verenigingen te worden gezonden.

b.     De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren tegen een foutieve puntentelling. Zij stellen de competitieleiding hiervan schriftelijk op de hoogte.

c.      De organisatie bewaart alle jurylijsten en overige notities van prestaties en puntenwaardering tot tenminste één maand na de betreffende wedstrijd. De competitieleiding heeft het recht deze zaken op te vragen.

 

 

18. Bevoegdheden en protesten

a.      Bij problemen en protesten beslist de competitieleiding.

b.     In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist in laatste instantie het ARWB bestuur.

 

 

19. Prijzen

a.      In de beide voorronde wedstrijden staat het de organiserende vereniging vrij prijzen te verstrekken, per categorie, per wedstrijd.

b.     Het verstrekken van een diploma is verplicht (model Bondsbureau). Deze worden aangeleverd door het Bondsbureau (mits tijdig aangevraagd).

 

 

 

Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering dd. 7.11.2011