REGLEMENT

REGIO 12 (ARWB) kampioenschappen voor C/D Junioren

 

 

1.      Coördinatie / Gedelegeerde

De coördinatie van deze wedstrijd gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een door de organiserende vereniging aangewezen persoon (in de praktijk meestal de wedstrijdleider).

     

De gedelegeerde is de verantwoordelijke persoon die, als onderdeel van de ARWB taak ‘cluster jeugd’, toeziet op de goede gang van zaken.

 

De organiserende vereniging dient uiterlijk zes weken voor de wedstrijd contact met de gedelegeerde op te nemen.

 

 

2.      Wedstrijdreglement

Voor deze wedstrijd zijn de reglementen van de Atletiekunie (AU) met betrekking tot C/D Junioren van toepassing, tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken.

 

 

3.      Aanvragen organisatie wedstrijden

Tijdens het overleg over de wedstrijdkalender, wordt vastgesteld welke vereniging de wedstrijd zal organiseren. Hiertoe wordt voor zover mogelijk, een toerbeurt toegepast.

 

 

4.      Inschrijfgeld

a.      Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd bedraagt € 2,50 per onderdeel.

b.     Bij de looponderdelen bedraagt dit € 3,00 i.v.m. elektronische tijd.

 

 

5.      Leeftijdsindeling

            Bij wedstrijden van de Atletiekunie worden voor de junioren D en C de volgende

leeftijdscategorieën gehanteerd:

- jongens/meisjes D: 12 en 13 jaar

- jongens/meisjes C: 14 en 15 jaar

De indeling overeenkomstig deze bepalingen geschiedt al vanaf 1 november voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar.

 

 

6.      Inschrijvingen

Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor atleten die lid zijn van ARWB verenigingen.

a.      Inschrijvingen dienen te gebeuren met vermelding van beste prestatie op het betreffend onderdeel gedurende het lopende jaar. De organiserende vereniging dient dit op haar uitnodiging kenbaar te maken.

b.     Indien een onbeperkte deelname op organisatorische problemen stuit, kan in overleg met de gedelegeerde het aantal deelnemers tot een maximum beperkt worden.

c.      Wanneer bij inschrijving geen beste prestatie is vermeld, komt de betreffende deelnemer als eerste in aanmerking om bij de selectie af te vallen.

d.     De verenigingen krijgen zo tijdig mogelijk van de organisator bericht, wanneer atleten niet geaccepteerd zijn.

e.      Inschrijvingen dienen uiterlijk zeven dagen vóór de wedstrijddatum in het bezit te zijn van de organiserende vereniging. Wijzigingen daarop worden daarna niet meer toegestaan.  

f.        Op de avond vóór de wedstrijd kunnen de dan reeds bekende afmeldingen telefonisch of per mail worden doorgegeven aan de organiserende vereniging. Hiertoe dienen de betreffende gegevens in de uitnodiging te worden gezet.

 

 

7.      Programma

 

Jongens C:   100 m. - 100 mH – 1.500 m - ver - hoog - speer - kogel - discus - polshoog

           

            Jongens D:     80 m  -   80 mH – 1.000 m - ver - hoog - speer - kogel - discus

           

            Meisjes C:      80 m  -   80 mH -  600 m - ver - hoog - speer - kogel - discus

 

            Meisjes D:      60 m  -   60 mH -  600 m - ver - hoog - speer - kogel - discus

 

 

8.      Bijzondere wedstrijdbepalingen

Er mag per atleet aan maximaal 3 onderdelen worden deelgenomen.

 

 

9.      Aanvangs- en vervolghoogten

     

      Jongens C:    120 - 130 - 135 - 140 - 145 - etc. 

           

Jongens D:    110 - 120 – 125 - 130 - 135 - etc. 

 

Meisjes C:     110 - 120 – 125 - 130 - 135 - etc. 

 

Meisjes D:       90 - 100 - 105 - 110 - 115 - etc. 

 

 

10.  Aantal pogingen/starts

a.      Bij de onderdelen sprint en horden gaan de eerste 2 van elke serie, aangevuld

met de snelste tijdbesten, door naar de volgende ronde. Indien het aantal deelnemers echter beperkt is tot één serie, geldt deze direct als finale.     

De wedstrijdorganisatie dient, voor zover mogelijk, deelnemers van verschillende verenigingen in de series naast elkaar te plaatsen.

b.     Bij de lange looponderdelen worden er series op tijd gelopen.

c.      Bij het verspringen en werponderdelen krijgen alle deelnemers 3 pogingen. De acht atleten met de beste geldige prestatie hebben recht op drie extra pogingen. Om  organisatorische redenen kan echter worden bepaald dat minder dan acht atleten recht hebben op drie extra pogingen. Dit moet dan vooraf in de wedstrijdaankondiging worden vermeld.

 

 

11.  Tijdschema

a.      Het voorlopig tijdschema van de wedstrijd moet uiterlijk zes weken voor de wedstrijddatum in het bezit zijn van de gedelegeerde.

b.     De gedelegeerde dient hieraan, eventueel in overleg met de wedstrijdleider, zijn goedkeuring te geven.

c.      De organisatie dient dit schema met de uitnodigingen aan de verenigingen mee te sturen.

d.     Het definitieve tijdschema (gebaseerd op het aantal inschrijvingen) dient in de week voorafgaand aan de wedstrijd op de website van de organiserende vereniging te worden geplaatst.

 

 

12.   Gebruik van elektronische tijd

De organisatie dient gebruik te maken van elektronisch tijdwaarneming apparatuur.

 

 

 

13.  Accommodatie en terreininrichting

a.      De wedstrijd moet worden verwerkt op een accommodatie die voldoet aan de criteria van de AU; in elk geval dient de coördinator akkoord te gaan met de accommodatie.

b.     Het is niet toegestaan bij de sprintonderdelen af te wijken van de normale terreinindeling.

 

 

14.  Afgelasting

a.      Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, dient de organiserende vereniging zo spoedig mogelijk de gedelegeerde en de deelnemende verenigingen hiervan in kennis te stellen.

b.     In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

c.      Indien het wedstrijdprogramma dit toelaat, zal een vervangende datum worden vastgesteld door de gedelegeerde in samenspraak met de ARWB bestuur.

 

 

15.  Jury

a.      De organiserende vereniging zorgt voor een volledige jury, tevens rekening houdend met de eis van elektronische tijdwaarneming.

b.     Vragen om medewerking van andere verenigingen, op vrijwillige basis is toegestaan.

c.      Alleen in geval de wedstrijd, bij gebrek aan belangstelling om te organiseren, is toegewezen aan een bepaalde vereniging kan aan de deelnemende verenigingen gevraagd worden juryleden ter beschikking te stellen. Deze zijn dan verplicht hieraan mede te werken op straffe van uitsluiting tot deelname.

 

 

16.  Controle uitslagen

a.      De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen nogmaals te controleren. Eventuele wijzigingen dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te worden gemaakt aan de gedelegeerde.

b.     De complete uitslag dient binnen vijf dagen na de wedstrijd aan de gedelegeerde, het Bondsbureau van de AU en alle deelnemende verenigingen te worden gezonden.

c.      De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren tegen een vermeende foutieve uitslag. Zij stellen de gedelegeerde hiervan schriftelijk op de hoogte.

d.     De organisatie bewaart alle jurylijsten en overige notities van prestaties tot tenminste één maand na de betreffende wedstrijd. De gedelegeerde heeft het recht deze zaken op te vragen.

 

 

17.  Bevoegdheden en protesten

a.      Ingeval van problemen welke niet met behulp van het AU wedstrijdreglement kunnen worden opgelost beslist de wedstrijdleider en/of scheidsrechter(s).

b.     In andere gevallen is tegen een beslissing van de wedstrijdleider en/of scheidsrechter alleen beroep mogelijk bij de gedelegeerde terwijl in laatste instantie beslist wordt door het bestuur van de ARWB.

 

 

18.  Prijzen

a.      Minimaal voor de nummers 1, 2 en 3 per onderdeel zijn er prijzen in de vorm van medailles of anderszins, welke van een kwaliteit zijn een ARWB junioren kampioenschap waardig.

b.     De kosten van deze prijzen en overigens alle andere kosten, zijn voor rekening van de organiserende vereniging.

 

Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering dd. 16 april 2012