REGLEMENT

REGIO 12 (ARWB) kampioenschappen voor pupillen

 

 

1.      Coördinatie

De coördinatie van deze wedstrijd is de verantwoordelijkheid van een van de verenigingen en met name in handen van de door die vereniging aangewezen persoon.

 

 

2.      Wedstrijdreglement

Voor deze wedstrijd zijn de reglementen van de Atletiekunie (AU) met betrekking tot pupillen van toepassing, tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken.

 

 

3.      Leeftijdsindeling

a.      Pupillen worden onderscheiden in: Minipupillen, pupillen C, pupillen B en pupillen A,

waarbij de volgende leeftijdsindeling wordt gehanteerd:

·         Jongens/meisjes Minipupillen:               niet jonger dan 7 jaar

·         Jongens/meisjes pupillen C:                  8 jaar

·         Jongens/meisjes pupillen B:                  9 jaar

·         Jongens/meisjes pupillen A:                  10 en 11 jaar

Voor de hierboven aangegeven leeftijden geldt dat deze in het lopende jaar moeten worden bereikt.

b.     Uitkomen in andere leeftijdscategorieën:

Minipupillen mogen in wedstrijden meedoen bij de categorie pupillen C.

De overige pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdscategorie uitkomen.

 

 

4.      Aanvragen organisatie wedstrijden

Tijdens het overleg over de wedstrijdkalender, wordt vastgesteld welke vereniging de wedstrijd zal organiseren. Hiertoe wordt voor zover mogelijk, een toerbeurt toegepast.

 

 

5.      Inschrijfgeld

a.      Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd bedraagt € 3,50 per deelnemer.

b.     Er wordt ook een kampioenschap gehouden over 1000  meter voor pupillen A en B, en over 600  meter voor pupillen C en Minipupillen.

Het inschrijfgeld hiervoor is vastgesteld op € 1,00.

c.      Voor de estafette is geen inschrijfgeld van toepassing.

 

 

6.      Inschrijvingen

Inschrijving is mogelijk voor alle in lid 3.a. genoemde categorieën pupillen welke lid zijn van ARWB verenigingen.

a.      Indien een onbeperkte deelname op organisatorische problemen stuit, kan in overleg met de competitieleiding het aantal deelnemers tot een maximum beperkt worden.

b.     Inschrijvingen dienen uiterlijk zeven dagen vóór de wedstrijddatum in het bezit te zijn van de organiserende vereniging.

c.      Op de avond voor de wedstrijd kunnen de dan reeds bekende afmeldingen telefonisch of per mail worden doorgegeven aan de organiserende vereniging. Hiertoe dienen de betreffende gegevens in de uitnodiging te worden gezet.

d.     Uiterlijk één uur voor de wedstrijd dient de ploegleider van de betreffende vereniging

schriftelijk eventuele veranderingen aan de organisatie af te geven.

 

 

 

7.      Programma

a.      Estafette

Ter afsluiting van het programma wordt een estafette gehouden waarbij het doel moet zijn dat zoveel mogelijk pupillen kunnen deelnemen.

 

Afstand: 8 x 50 meter heen en weer (pendelestafette.

 

Achtereenvolgens lopen: 1 meisje Minipupil, 1 jongen Minipupil, 1 meisje pupil C, 1 jongen

pupil C, 1 meisje pupil B, 1 jongen pupil B, 1 meisje pupil A en als laatste 1 jongen pupil A.

Mocht dit echter op problemen stuiten, kunnen in onderling overleg (ook tussen de verenigingen) ook andere combinaties worden gemaakt.

 

b.     Meerkamp

Jongens pupillen A:             60m - verspringen - hoogspringen - kogelstoten (2  kg)

Meisjes pupillen A:             60m - verspringen - hoogspringen - kogelstoten (2  kg)

 

Jongens pupillen B:             40m - verspringen - hoogspringen - balwerpen (140 - 160 gr)

Meisjes pupillen B:             40m - verspringen - hoogspringen - balwerpen (140 - 160 gr)

 

Jongens pupillen C:             40m - verspringen - hoogspringen - balwerpen (80 - 100 gr)

Meisjes pupillen C:             40m - verspringen - hoogspringen - balwerpen (80 - 100 gr)

 

Jongens pupillen Mini:         40m - verspringen - hoogspringen - balwerpen (80 - 100 gr)

Meisjes pupillen Mini:          40m - verspringen - hoogspringen - balwerpen (80 - 100 gr)

 

c.      1000  meter / 600  meter

Nadat de meerkamp is afgelopen wordt het kampioenschap gelopen over 1000  meter voor de pupillen A en de pupillen B en over 600  meter voor de pupillen C en Minipupillen.

Daaraan mag ook worden mee gedaan, zonder dat aan de meerkamp werd deelgenomen.

 

 

8.      Maximum aantal deelnemers voor de meerkamp

Zowel jongens als meisjes:

·        Pupillen A 1ste jaars:      24

·         Pupillen A 2de jaars:      24

·         Pupillen B:                   24

·         Pupillen C:                   18

·         Minipupillen:                 12

Wanneer het aantal inschrijvingen groter is dan de maximumaantallen, zal geselecteerd worden aan de hand van de beste prestaties die de atleten geleverd hebben tijdens de regio pupillencompetitiewedstrijden van het lopende jaar.

De organiserende vereniging dient op haar uitnodiging dan ook kenbaar te maken dat men dient in te schrijven met de vermelding van de beste prestatie behaald in deze wedstrijden.

Wanneer bij inschrijving geen beste prestatie is vermeld, komt de betreffende deelnemer als eerste in aanmerking om bij de selectie af te vallen.

De verenigingen krijgen zo tijdig mogelijk van de organisator bericht, wanneer atleten niet geaccepteerd zijn.

 

 

9.      Aanvangs- en vervolghoogten hoogspringen

Jongens en meisje pupillen A:               80 - 90 - 100 - 105 - 110 - etc.

Jongens en meisje pupillen B:               70 - 80 -  85 - 90 - etc.

Jongens en meisjes pupillen C:              70 - 75 - 80 - 85 - etc.

Jongens en meisjes Minipupillen:           55 - 60 - 70 - 75 - 80 - etc.

 

 

10. Aantal pogingen/starts

a.      Bij de looponderdelen worden geen finales verwerkt, maar series op tijd gelopen.

De wedstrijdorganisatie dient, voor zover mogelijk, deelnemers van verschillende verenigingen in de series naast elkaar te plaatsen.

b.     Bij de technische onderdelen krijgen alle deelnemers 3 pogingen. Indien dit leidt tot organisatorische problemen kan het aantal bij hoogspringen beperkt worden tot 2.

Voor een poging (inclusief eventuele weigeringen) wordt slechts één minuut toegestaan.

c.      Alle deelnemers hebben in ieder geval recht op een geldige poging. In gevallen dat hierdoor problemen ontstaan is het aan de wedstrijdleider hier een passende oplossing voor te vinden.

d.     Op alle looponderdelen zal diskwalificatie van de atleet plaats vinden na drie valse starts.

 

 

11. Tijdschema

a.      Het voorlopig tijdschema van de wedstrijd moet uiterlijk drie weken voor de wedstrijddatum door de organiserende vereniging ter goedkeuring aan de coördinator worden opgestuurd. Zij treden daartoe in overleg met de wedstrijdleider.

b.     De organisatie moet uiterlijk twee weken vóór de wedstrijddatum het onder 11.a. bedoelde en goedgekeurde tijdschema, voorzien van relevante gegevens, aan alle ARWB verenigingen te hebben toegestuurd.

c.      Het definitieve tijdschema (gebaseerd op het aantal inschrijvingen) dient in de week voorafgaand aan de wedstrijd op de website van de organiserende vereniging te worden geplaatst.

 

 

12. Puntentelling en gebruik van elektronische tijd

a.      De organisatie dient gebruik te maken elektronisch tijdwaarneming apparatuur.

b.     Voor het toekennen van de punten dienen de tijden te worden afgerond op honderdsten van seconden.

c.      Bij de wedstrijd dient gebruik gemaakt te worden van de puntentelling "C/D Jeugd en Pupillen", de laatste AU-uitgave. Voor de looponderdelen gelden dan ook de kolommen ‘elec’ (= elektronische tijd).

 

 

13. Accommodatie en terreininrichting

a.      De wedstrijd moet worden verwerkt op een accommodatie die voldoet aan de criteria van de AU; in elk geval dient de coördinator akkoord te gaan met de accommodatie.

b.     Het is niet toegestaan bij de sprintonderdelen af te wijken van de normale terreinindeling.

 

 

14. Afgelasting

a.      Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, dient de organiserende vereniging zo spoedig mogelijk de coördinator en de deelnemende verenigingen hiervan in kennis te stellen.

b.     In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

c.      Indien het wedstrijdprogramma dit toelaat, zal een vervangende datum worden vastgesteld door de coördinator in samenspraak met de ARWB bestuur.

 

 

15. Jury

a.      De organiserende vereniging zorgt voor een volledige jury, tevens rekening houdend met de eis van elektronische tijdwaarneming.

b.     Vragen om medewerking van andere verenigingen, op vrijwillige basis is toegestaan.

c.      Alleen in geval de wedstrijd, bij gebrek aan belangstelling om te organiseren, is toegewezen aan een bepaalde vereniging kan aan de deelnemende verenigingen gevraagd worden juryleden ter beschikking te stellen. Deze zijn dan verplicht hieraan mede te werken op straffe van uitsluiting tot deelname.

16. Controle uitslagen

a.      De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen en de puntentelling nogmaals te controleren. Eventuele wijzigingen dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te worden gemaakt aan de coördinator.

b.     De complete uitslag dient binnen vijf dagen na de wedstrijd aan de coördinator, het

Bondsbureau van de AU en alle deelnemende verenigingen te worden gezonden.

c.      De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren tegen een foutieve puntentelling. Zij stellen de coördinator hiervan schriftelijk op de hoogte.

d.     De organisatie bewaart alle jurylijsten en overige notities van prestaties en puntenwaardering tot tenminste één maand na de betreffende wedstrijd. De coördinator heeft het recht deze zaken op te vragen.

 

 

17. Bevoegdheden en protesten

a.      Ingeval van problemen welke niet met behulp van het AU wedstrijdreglement kunnen worden opgelost beslist de wedstrijdleider en/of scheidsrechter(s).

b.     In andere gevallen is tegen een beslissing van de wedstrijdleider en/of scheidsrechter alleen beroep mogelijk bij de coördinator terwijl in laatste instantie beslist wordt door het bestuur van de ARWB.

 

 

18. Prijzen

a.      Voor zowel de meerkamp als de lange looponderdelen zullen prijzen beschikbaar zijn  voor de eerste 3 van elke categorie in de vorm van medailles of anderszins, welke van een kwaliteit zijn een ARWB pupillen kampioenschap waardig.

Aan de estafette zijn geen prijzen verbonden.

b.     Het verstrekken van een diploma is verplicht. Model kan door organiserende vereniging worden bepaald.

c.      De kosten van deze prijzen en overigens alle andere kosten, zijn voor rekening van de organiserende vereniging.

 

 

 

Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering dd. 7.11.2011